| Portfolio | Duro series

| Kristen Rego | About | PORTFOLIO | Resume | News |

 

 

Install at John Davis Gallery, Hudson, NY

 

 

 

Duro 16, 2014, gouache on paper, 18 1/2 x 25 1/2 inches

 

detail

 

 

 

Duro 12 Bulwark, 2014, gouache on paper, 13 ¾ x 7 inches each

.

.

.

Duro 12 Husky, 2014, ink and gouache on paper, 13 ¾ x 7 inches each

.

.

.

Duro 20 Bulwark, 2014, ink and gouache on paper, 13 ¾ x 8 ¼ inches each

.

Detail

 

 

 

 

Duro 12 Bulwark Front & Back, 2013, ink and gouache on brown paper, 13 ¾ x 7 inches each

 

 

 

Duro Single, 2014, gouache on paper, 3.5” x 2.8” x .75” (private collection)

 

 

Duro Single, Install at John Davis Gallery

 

 

 

 

Duro 8, 2012, Ink and gouache on brown paper, 12 1/4 x 6 inches each

 

Detail

 

 

 

Duro 12, 2012, Ink and gouache on brown paper, 13 1/4 x 6 3/4 inches each

 

Detail